Právo na první odmítnutí: jak to funguje?

Právo na první odmítnutí: jak to funguje?

Koupě domu nebo bytu lze prodloužit o lhůtu pro právo prvního odmítnutí. Co je tento právní termín a jaké jsou důsledky tohoto práva?

Právo na první odmítnutí: co to je?

Právo na první odmítnutí je postup, který umožňuje veřejné osobě (např. Místní úřad) přednostně získat v určitých zónách, které dříve definovala, nemovitý majetek k prodeji soukromou (fyzickou) nebo právnickou osobou (společností) , s cílem provádět operace rozvoje měst. Vlastník nemovitosti pak nemůže volně prodávat svůj majetek kupci podle svého výběru a za podmínek, které si přeje. Právo na první odmítnutí se obecně uplatňuje za účelem provádění operací rozvoje měst v obecném zájmu.

Právo prvního odmítnutí: u kterého zboží?

Garáž, sklep, dům, byt, budova, zemědělská půda nebo ne ... je možné předem vyloučit jakýkoli majetek, zcela nebo zčásti. Ve skutečnosti musí být majetek, který má být předepřen veřejným orgánem, umístěn v oblasti definované v PLU (místní plánovací plán), v ZAD (odložená rozvojová oblast) nebo v ENS (citlivá přírodní oblast) ). Nikdy nevíte, zda bude právo na první odmítnutí uplatněno či nikoli, s výjimkou citlivých přírodních oblastí, kde je to většinou. Obec není povinna nabývat veškerý předplacený majetek a smí nakupovat pouze jeho část. Prodejní cena pak bude muset vzít v úvahu možnou ztrátu hodnoty, kterou utrpí část nemovitosti, která není předepjata, protože to může být obtížné prodat. Aby však byla zajištěna ochrana vlastníka nemovitosti, může majitel nemovitosti požadovat, aby obec získala veškerý majetek.

Právo na první odmítnutí: uplatněno kým?

Nejběžnějším právem na první odmítnutí je DPU (Urban of Preemption Urban), obecně uplatňované obcemi nebo někdy státem, prefekturou, organizací, společností se smíšenou ekonomikou atd. Právo na první odmítnutí existuje také v soukromém sektoru, například když majitel nabídne k prodeji nemovitost obsazenou nájemcem. Tato nemovitost má přednost při koupi této nemovitosti. Veřejné právo na předkupní právo má však přednost před soukromým právem, pokud mají zájem o koupi nemovitosti obec i nájemce. A v případě společného vlastnictví mají ostatní spoluvlastníci prioritu zpětného odkoupení akcií spoluvlastníka, který chce prodat.

Právo na první odmítnutí: jak to funguje?

Při prodeji nemovitosti jsou držitelé předkupního práva měst informováni DIA (Prohlášení o záměru odcizení) zaslaným notáři radnice. Tento držitel má dva měsíce na uplatnění svého práva na první odmítnutí, které musí odůvodnit (vytvoření kolektivních zařízení, boj proti nehygienickým podmínkám, obnova dědictví města atd.). Po uplynutí této doby a bez odpovědi potenciálního předchůdce se toto právo neuplatňuje. Pokud je nemovitost pronajata v době prodeje, je nájemce informován nejprve před obcí. Bude tedy první, kdo bude moci uplatnit své právo na první odmítnutí, pokud chce získat majetek, ve kterém žije.

Právo na první odmítnutí: jaké jsou opravné prostředky prodávajícího?

Obec, která předkupuje nemovitost, má šest měsíců na to, aby zaplatila prodávajícímu. Například, pokud má finanční potíže nebo pokud rozhodnutí o předběžném opatření není dostatečně odůvodněno, může požádat správní soud o zrušení předběžného opatření. Žádost o zrušení musí být podána do 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí na radnici. Potenciální kupující, který byl odmítnut, může rovněž požádat o zrušení rozhodnutí o předběžném povolení, jakmile je držitelem kupní smlouvy. Další případ sporu mezi prodávajícím a předchůdcem: když se předkupitel vyhýbá nižší ceně, než je prodejní cena, kterou běžně používají veřejné orgány. O odvolání pak rozhodne soud vyvlastnění.

Právo na první odmítnutí: jaké důsledky bude v případě zrušení rozhodnutí?

Hlavním důsledkem zrušení předkupního rozhodnutí je to, že se obec považuje za osobu, která se nikdy nevyvarovala. Pokud převod vlastnictví ještě neproběhl, zrušení jeho provedení nebude možné. Pokud však již zasáhl, bývalý majitel nebo vyřazený kupující mohou získat zrušení prodeje. Od této chvíle může vlastník, který získá zpět svůj majetek, jej znovu prodat vyřazenému kupci za cenu a za podmínek dle svého výběru. Obec může být nařízena, aby vlastníkovi nahradila škodu, která mu byla způsobena tím, že nemohl disponovat částkou, kterou mohl získat z prodeje v současném období protiprávního rozhodnutí. v den zpětvzetí tohoto rozhodnutí. Potenciální kupující, který podepsal kupní smlouvu, může rovněž požadovat náhradu způsobené škody za výdaje, které mu vznikly před datem uplatnění předkupního práva, zejména na získání půdy a získání stavebního povolení v této oblasti. ,